Rust converter spray

RUST CONVERTER SPRAY


presto stop Rust Converter Spray je konverter rđe i prajmer u jednom koraku. Ovaj sistem za restauraciju rđe na epoxy bazi pretvara i neutrališe oksid gvozđa u metalno organski kompleks gvožđa. Formirani crni, vrlo kompaktan zaštitni sloj je i prajmer za nanošenje završnih slojeva laka. Pogodan je za obnovu automobila, mašina, metalnih ograda itd.

Kvalitet i osobine

 • Proverena zaštita od korozije i konverter rđe.
 • Pretvara rđu u crni organski kompleks gvožđa koji ne može da se rastvoriti vodom. Ovaj kompleks gvožđa je stabilizovan epoxy smolom koja štiti gvožđe od spoljnih uticaja.
 • Formira perfektan zaštitni film.
 • Veoma dobre karakteristike.
 • Jednostavan za nanošenje.
 • Kompatibilan je sa svim gitovima koji se uobičajeno koriste, punilima i lakovima za završnu obradu (nije na nitro bazi).
 • Za upotrebu 2-komponentnih lakova preporučujemo testiranje kompatibilnosti.
 • Dobra otpornost na rastvarače.
 • Bez teških metala i mineralnih kiselina.
 • Nema agresivan miris.

Fizičko hemijske karakteristike

 • Baza: Epoxy smola.
 • Boja: Ćilibara.
 • Miris: Razređivača.
 • Efikasnost: Može da varira u zavisnosti od boje i stanja podloge.
 • 150ml je dovoljni za oko 0,6m², 400ml je dovoljni za oko 1,6m²,
 • Preporučena debljina sloja: 40-50 µm u 3-4 premaza.
 • Vreme sušenja ( na 20 stepeni i 50% relativne vlažnosti vazduha ):
 • Suvo na prašinu: posle 8 sati.
 • Može da se prefarba posle najranije 6 sati.
 • Vreme sušenja zavisi od temperature prostorije, vlažnost vazduha i debljine nanetog sloja.
 • pH-vrednost: 4 – 4.5 po DIN 53785
 • Gustina: 0,9 kp/dm ³ po DIN 53785
 • Sadržaj čvrste materije: Oko 16% po DIN 53216
 • Viskozitet ( 25°C ): ca. 37 centistokes.
 • Temperaturno otporan: Stalna do 80°C ( kratkoročno < 15 min 160°C ).
 • Rok trajanja: 10 godina od datuma proizvodnje ako je skladišeno u suvoj i dobro provetrenoj prostoriji i nije direktno izloženo sunčevoj svetlosti na temperaturama između 10°C i 25°C pri relativnoj vlažnosti vazduha od mak. 60%)
 • Zapremina: Maksimalna nominalna zapremina sprej boce od 150ml ili 400ml.

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe pažljivo pročitati tekst upozorenja na proizvodu.

Priprema i nanošenje
Uklonite rđu, masnoću, prljavštinu kao i ljuspice stare boje koji su se infiltrirali u koroziju; koriste žičanu četku ako je potrebno. Pre upotrebe sprej bocu zaista snažno promućkajte oko 2min i uradite probno prskanje. Nanesite 3 – 4 sloja, u zavisnosti od stepena korozije. Prskajte sa udaljenosti od približno 25cm. Može da se prefarba posle najranije 6 sati u zavisnosti od temperature okoline.
Pored toga ovaj zaštitni sloj je posebno otporan na vodu, slanu vodu i na rastvarače ukoliko prskani sloj pustite da se osuši oko 15 minuta a zatim na 15 minuta izložite temperaturi od 160 ° C.

Savet za nanošenje

Zaštitite predmete u okolinu od prskanja kapljica (magle).
Kada se primenjuje na malim površinama preporučljivo je da komad kartona sa rupom izrezanoj u njemu koja je malo veća od površine koja je predviđena za prskanje koristite kao masku.
Maska treba da se drži 1 do 2 cm od površine predviđene za tretiranje.
Na ovaj način raspršivanje magle možete da kontrolišete.
Sprej boca treba da ima sobnu temperaturu.
Radna temperatura bi trebala da bude između +10°C i +25°C, maksimalna vlažnost vazduha 60%.

Lagerovanje

Čuvajte na suvom mestu. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i drugih izvora toplote. Koristite samo po suvom vremenu na mestima zaštićenim od vetra i u dobro provetrenim prostorijama. Pratite tekstove upozorenja na etiketama!

Tehničke informacije za nanošenje date su u najboljoj nameri. Nisu obavezujuće i ne sprečavaju Vas da testirate proizvod za vaše specifične potrebe.
Upotreba i način rada su van naše kontrole i jedina su odgovornost onoga ko radi sa proizvodom.

Okruženje

DUPLI COLOR proizvodi su 100% bez teških metala. Od 1977 god. puni se propilenom, bez CFC-a. Kapice i dize proizvedene su od materijala koji mogu da budu reciklirani.

Odlaganje

Samo kompletno prazna ambalaža može da bude ostavljena u kontejner za reciklažu ili kontejner predviđen za tu vrstu otpada. Ambalažu koja nije potpuno prazna treba odložiti kao specijalni otpad.

Oznaćavanje i etiketiranje

Svi proizvodi napravljeni u MOTIP DUPLI – ju su u saglasnosti sa aktuelnom regulativom za etiketiranje prema Pripremljenom Uputstvu 1999/45/EG. Svi sprejevi koji se odnose na TRGS 200 i TRG 300 kao i na uputstvo za sprejeve 75/324/EWG su u aktuelnoj važećoj verziji.

PORUDŽBENI BROJEVI

Color   Product   Bundle   Art.No. 
 *  presto Rostumwandlerspray 150  150 ml  232992
 *  presto Rostumwandlerspray 400  400 ml  289989
* no color identification possible

The presentation of colors may deviate from the original color.